Adatkezelési tájékoztató

Kovács Miklós e. v. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Dandár utca 6. sz. 2/35, nyilvántartási szám: 50201433, képesített szakfordító (a továbbiakban Fordító) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Fordító és az Önök között létrejött szerződés elválaszthatatlan része.

Önök a Fordítóval kötött Szerződés aláírásával/a weboldal használatával elismerik, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Fordító az Önök által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat a Fordító az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önöket érintő egyéb változásokról, a Fordító újdonságairól Önöket tájékoztassa.

1.              Értelmező rendelkezések

Érintett Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Különleges adat A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
Bűnügyi személyes adat A büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
Hozzájárulás Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
Adatállomány Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-állam Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik ország Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Adatvédelmi incidens Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2.              Az Önök adatkezelője és elérhetősége

Adatkezelő: Kovács Miklós e. v. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Dandár utca 6. sz. 2/35, nyilvántartási szám: 50201433

Honlap: www.nemetulforditok.hu

Kapcsolattartó: Kovács Miklós

Elérhetőség: +36 30 267 5060

info(kukac)nemetulforditok.hu

3.              A kezelt adatok köre

3.1.          Általános meghatározás

A Fordító által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a Fordító szolgáltatásinak igénybevétele és teljesítése során a Fordító birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek, a Fordító szolgáltatását megrendelők, azt potenciálisan megrendelők, ajánlatkérők, a Fordító online felületét igénybe vevők által közölt személyes adatok révén, továbbá az Önök által a Fordító részére továbbított minden személyes adat.

Ezen személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan a következők lehetnek:

–   Személyes adatok

 • név;
 • születési hely és idő;
 • anyja születési neve;
 • személyi igazolvány szám, lakcímkártya szám, lakcím;
 • személyi azonosító jel;
 • TAJ szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám;
 • (munkahelyi) email cím, telefonszám.

–   Különleges személyes adatok

 • faji eredetre, nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adat;
 • egészségi állapotra vonatkozó adat (testsúly, vérkép, szűrővizsgálat eredménye);
 • kóros szenvedélyre vonatkozó adat;
 • bűnügyi személyes adat.

3.2.          Szerződéses jogviszonnyal, ajánlatadással összefüggésben történő adatkezelés

A Fordító a tevékenységének ellátásához, megrendelői részére a szolgáltatás nyújtásához ajánlatot készít, illetve szerződést köt, valamint a működéséhez szükséges beszerzési és archiválási, valamint iratkezelési tevékenységet folytat. E körben a lent felsorolt adatokat kezeli és őrzi meg a megjelölt időpontig, az alábbi célok érdekében:

 • kapcsolattartás (értékesítési célú megkeresés);
 • szerződéskötés;
 • szerződések teljesítése;
 • számla- és kintlévőségkezelés;
 • szerződéses jogi igények (pl. panasz, szavatossági kifogás) érvényesítése;
 • szerződés megszűnését (teljesítés vagy megszüntetés) utáni iratkezelés és archiválás.
a)         Természetes személy megrendelő esetén a személyes adatok:

A Fordító a fenti célok érdekében kezeli a vele megrendelőként szerződött természetes személy nevét, lakcímét, telefonszámát, email címét, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját. Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, megrendelőink megkeresése alapján, az ajánlatkéréskor jogszerűen megkezdődik.

b)        Jogi személy megrendelő esetén a természetes személy képviselők adatai:

A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, email címe, online azonosítója.

3.3.          Minden megrendelő esetében kezelt adatok

A szerződés teljesítése és a szavatossági idő lejárta végéig megőrzöm mind a fordítandó, mind a fordított iratot, így az abban foglalt bármilyen személyes adatot. Ez az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez a Fordító, mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges.

3.4.          Regisztráció a Fordító honlapján

A weboldalaim látogatóitól csak akkor kérem személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének ajánlatkérésre, megrendelés leadására vagy ajánlatot kérnek az erre a célra biztosított online felületen.

4.              Az adatkezeléssel érintettek köre és az adatkezelés jogalapja

A Fordító a megrendelők, potenciális megrendelők, ajánlatkérők adatait kezeli. A jelen szabályzat vonatkozik a szerződéses partnereinkre, illetve honlapjaim látogatóira is. Ezen túlmenően azon személyek személyes adatait kezelem, akiknek adatai a szolgáltatás tárgyát képző, fordítandó dokumentumban szerepelnek.

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezelem, akik hozzájárultak az adatkezeléshez illetve személyes adataik harmadik személyek felé történő továbbításához, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha a Fordító internetes honlapjának  megtekintése során bejelölik az erre vonatkozó négyzetet, ha a személyes adatot a Fordító postai, emailcímére vagy más elérhetőségére elküldik, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajtanak végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

Ezen túlmenően személyes adatot a GDPR 6. cikke és az Infotv. 6. §-a alapján csak akkor kezelem, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és az adatkezelés valamely kötelezettségem teljesítése vagy saját érdekem, illetve harmadik fél jogos érdeke miatt szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Az Önöktől és más partnereimtől származó személyes adatokat abban az esetben kezelem, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy, illetve a Fordító részére történő továbbításához. A Fordító a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Önök kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A Fordító jogi kötelezettség teljesítése jogcímén jogszabályban (az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. §-ában és 202. §-ában; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben) előírt kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

A Fordító jogi kötelezettsége teljesítése alapján kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerint maradandó értékűnek minősülő, a megrendelők által át nem vett iratokat a közlevéltár részére történő átadásig.

A személyes adatoknak az Önök általi, a Fordító részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.

Önök a személyes adatok Fordító részére történő átadásával szavatolják, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosultak.

A Fordító kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Önök kötelesek a Fordítónak a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni.

5.              Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Fordító birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

 • szerződés megkötése;
 • a Fordítótól igénybe vett szolgáltatások teljesítése;
 • kedvezmények nyújtása;
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
 • a Fordító-ügyfél közti kapcsolat fenntartása;
 • hírlevelekkel történő tájékoztatás;
 • személyre szabott ajánlatok és szolgáltatások biztosítása;
 • a Fordítóval kapcsolatos hírekről, érdekességekről történő tájékoztatásnyújtás;
 • marketingtevékenység folytatása;
 • marketing célú adatbázis építése és fenntartása;
 • direkt marketing tevékenység folytatása.

6.              Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

Az adatkezelés időtartama Szerződés esetén

 1. az Önök és a Fordító között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje, illetve
 2. a Szerződés alapján a Fordítót terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje

közül a hosszabb időtartam.

Az adatkezelés időtartama abban az esetben, ha a Fordító szolgáltatását Önök megrendelik, valamint e-mail címüket megadják, de Szerződés végül nem jön létre, az az időtartam, amíg a Fordító és Önök között szerződéses kapcsolat jöhet létre. Amennyiben egyértelmű, hogy szerződéses kapcsolatra a jövőben nem kerülhet sor (pl. a cég, amelynek kapcsolattartója a személyes adatait megadta, megszűnik), illetve Önök a személyes adat törlését kérik, a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

7.              Az adatok feldolgozása

A Fordító az adatkezelési tevékenységéhez adatfeldolgozó(k) (különösen, de nem kizárólagosan könyvelők, informatikai szolgáltatók) közreműködését és szolgáltatásait veheti igénybe. Az adatfeldolgozásra a Fordító és az adatkezelő között létrejött adatfeldolgozási szerződés alapján kerül sor, mely biztosítja az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettségét, ezáltal pedig az adatkezelés biztonságát.

8.              Az adatok megismerésére jogosultak

Az Önök által megadott személyes adatokat a Fordító, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Önök hozzájárultak, ismerhetik meg és kezelhetik.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni a Fordító által kezelt személyes adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik a Fordítót. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

9.              Adatok átadása és továbbítása

Tisztában vagyok azzal, hogy az Önök adatai értéket képviselnek és mindent megteszek annak érdekében, hogy azokat adatkezelésem során megvédjem.

A velem közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztom a velem együttműködő vagy nevemben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett, illetve Önök az adatokat közölték. A személyes adatokat a Fordító abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Önök hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve, ha az említett harmadik felek a Fordító megbízásából kezelik az érintett adatokat.

Gondoskodom azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

A Fordító a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. A Fordító az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztok meg információt, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezem;
 • azt számomra jogszabály írja elő; vagy
 • az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

A személyes adatok átadásával Önök kifejezett hozzájárulást adnak az adatok ilyen jellegű továbbításához, illetve szavatolják, hogy a személyes adatokat ilyen céllal a Fordító részére átadni jogosultak.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a Fordító haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld Önöknek a törlés tényéről.

10.           Adatok továbbítása harmadik országba

Az Önök által megrendelt szolgáltatás teljesítése során előfordulhat, hogy személyes adataik harmadik országba továbbításra kerülnek, tekintve, hogy a Fordító bizonyos estekben EGT tagállamon kívül tartózkodik, és onnan teljesíti a megrendelt szolgáltatást. Ebben az esetben az adattovábbítás a GDPR V. fejezetében foglaltaknak megfelelően, az ott meghatározott kritériumok teljesülése esetén történik meg (pl. Európai Unió Bizottságának megfelelőségi határozata, általános adatvédelmi kikötés, kötelező erejű vállalati szabály).

11.            Adatbiztonság

Az adatkezelés során a Fordító tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

A Fordító zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Partnereim a Fordítóhoz hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

A Fordító olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezet be annak érdekében, hogy megakadályozza az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlem telhető legnagyobb mértékben gondoskodom arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsam a Fordító által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy a weblapjainkon keresztül történő adattovábbítás bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása nem kizárólag az én hatáskörömbe tartozik, így ezért nem tudok teljeskörű felelősséget vállalni. A beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartok be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

12.           Fordítástámogató szoftver és/vagy egyéb eszközök alkalmazása

A Fordító annak érdekében, hogy az Önök által megrendelt szolgáltatást minél hatékonyabban tudja teljesíteni, fordítástámogató szoftvert és/vagy egyéb eszközöket alkalmaz. A fordítástámogató szoftver memóriája a rendszerbe került adatokat meghatározott ideig tárolja, annak érdekében, hogy bizonyos szövegrészek a későbbiekben ismételten felhasználásra kerülhessenek.

Az egyes megrendelők által küldött anyagokat megrendelőnként elkülönítve tárolom, így csak azon szövegrészek kerülhetnek ismételten felhasználásra az Önök által megrendelt szolgáltatás teljesítése során, melyek az Önök által korábban rendelkezésre bocsátott dokumentumokból származnak.

A szoftver alkalmazása során mindent megteszek annak érdekében, hogy a fentiekben kifejtett követelményeknek maradéktalanul eleget tegyek.

Az általam alkalmazott szoftver jövőbeni fejlesztése várható, amely segítséget nyújthat a személyes adatok automatikus anonimizálásához, szükség esetén törléséhez. Kérem azonban, hogy amennyiben a fordítandó dokumentumban szereplő személyes adat a fordítás szempontjából nem releváns (adott esetben pl. lakcím), azokat már a Fordítónak való megküldés előtt anonimizálják/töröljék.

13.           Hírlevél

Önök a Fordító szolgáltatásának megrendelésével, valamint e-mail-címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Fordító a megadott e-mail-címre szakmai anyagokat, és egyéb, a Fordítóval kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítéseket küldjön hírlevél formájában. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével.

A Fordító a céges elérhetőségüket megadó személyek, mint kapcsolattartók adataiból (cégnév, név, beosztás, céges email cím) adatbázist hoz létre, amely adatbázisban szereplő szervezetek részére (a kapcsolattartók céges e-mail-címére) az általuk megjelölt, továbbá az őket a Fordító álláspontja szerint esetlegesen érdeklő témakörökben rendszeresen hírleveleket küldhet. A feliratkozás során megadott kapcsolattartói adatokat a Fordító saját ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerében – az Európai Unión belül, Magyarországon található szervereken – tárolja, azokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi.

A hírlevelek nem a kapcsolattartók mint magánszemélyek részére, hanem a hozzájuk köthető szervezetek, így az Önök részére szólnak, továbbá a fenti adatkezelés kapcsán megadott, tárolt és kezelt adatokat a Fordító nem mint a kapcsolattartó magánszemély személyes adatait, hanem az Önökkel történő kapcsolattartásra szolgáló adatokat tárolja és kezeli, így az esetben személyes adatkezelésre nem kerül sor.

A Fordító fenntartja a jogot, hogy a hírlevélküldésből bárkit, bármikor kizárjon. Abban az esetben, ha Önök nem céges e-mail-címet adnak meg, a Fordító a feliratkozást és az adatokat az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul törli, és az érintett szervezetet, illetve kapcsolattartót kizárja a hírlevélküldésből.

Az adatokat mindaddig kezeli a Fordító, ameddig azok törlését az érintettek nem kérik.

14.           Közösségi média

A Fordító termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából közösségi oldalt tarthat fenn. A Fordító közösségi oldalán folytatott kommunikáció nem minősül jog- vagy kötelezettségkeletkeztető ténynek, szerződés megkötésére és ajánlat kérésére nem szolgál.

A Fordító közösségi oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Fordító nem kezeli. A látogatókra a közösségi oldal Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Fordító előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. A Fordító nem felel a közösségi oldal felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Fordító nem felel semmilyen, a közösségi oldal működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

15.           Cookie-k

A Fordító a weboldal és az online ajánlatkérés optimális működéséhez cookie-kat használ, amely értelmében szerverei cookie-t (egyedi azonosító fájlt) helyezhetnek el a weboldal felhasználóinak számítógépén. Ennek megtörténtéről a felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználó és a weboldal látogatója technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatások működtetését szolgálják, azokat más célra a Fordító nem veszi igénybe. A cookie-fogadás felhasználó általi letiltása – amelynek pontos módjáról a felhasználó böngészőjének útmutatója ad eligazítást – a Fordító szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya, azonban a weboldalon a cookie-k letiltása bizonyos funkciókra hatással lehet.

16.           Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

16.1.      Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és a Fordító által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti a Fordító. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, e-mailben, illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség a Fordító részére megküldeni. A Fordító a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

16.2.      Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – a Fordító felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, vagy a Fordító egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a Fordító helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról a Fordító értesíti az érintettet.

16.3.      Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zárolom, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezelem, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítem, vagy a törlésre, illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatom az érintett személyeket.

16.4.      Megjelölés

A Fordító megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

16.5.      Tiltakozás

Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

 • ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag a Fordítóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Fordító vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
 • ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A Fordító a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a Fordító megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

16.6.      Adathordozhatóság

Az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk a rendelkezésemre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt én akadályoznám, ha az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapszik és személyes adataik kezelését automatizáltan végzem.

16.7.      Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

17.           Az adatváltozás bejelentése

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, a Fordító által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség.

18.           Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Önök hozzájárulása, az adatkezeléshez való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják, mely az adatkezelés hozzájárulás visszavonása előtti jogalapját nem érinti. Amennyiben az adatkezelés jogalapja kizárólag az Önök hozzájárulása, a hozzájárulás visszavonása után személyes adataikat nem kezelem, azok mindennemű nyilvántartásomból törlésre kerülnek.

19.           Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

20.          Jogok korlátozása

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

A Fordító az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

21.           Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens bejelenthető a Fordító fenti 2. pontban meghatározott email címén, telefonszámán, amelyen a szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Fordító haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat a Fordító behatárolja, elkülöníti és gondoskodik az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően a Fordító megkezdi a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Az adatvédelmi incidensekről a Fordító nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

 1. az érintett személyes adatok körét;
 2. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát;
 3. az adatvédelmi incidens időpontját;
 4. az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait;
 5. az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket;
 6. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

22.          Egyebek

A Fordító fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Önöket írásban egyértelműen tájékoztatom a megadott elérhetőségeik valamelyikén, és szükség esetén gondoskodom a hozzájárulás beszerzéséről.

Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon hozzám bizalommal a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén.

Vissza a kezdőlapra