Általános Szerződési Feltételek

1. Megbízás tárgya

Megbízó és Kovács Miklós egyéni vállalkozó szakfordító (továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy Megbízott a Megbízó által rendelkezésére bocsátott magyar nyelvű szöveg német nyelvre, vagy német nyelvű szöveg magyar nyelvre történő fordítását a megrendelésben meghatározott határidőre elvégzi.

2. Megrendelés

Megbízó megrendelését postai úton, vagy e-mailben adhatja le a Megbízottnak.

Megbízott a Megbízó megrendelését e-mailben vagy postai úton, és telefonon is visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a megbízás tárgyát képező szöveg terjedelmét, és a számított tájékoztató árat. Tekintettel arra, hogy az elszámolás egyéb megállapodás hiányában a célnyelvi szöveg leütésszámának alapján történik, a végleges ár a tájékoztató ártól plusz/mínusz irányban max. 15%-al eltérhet. A leütésszám meghatározásánál a Microsoft Word szövegszerkesztő program az irányadó.

Megbízó szervezetén belül a megrendelési jogosultságot maga határozza meg, és maga ellenőrzi. Megbízott a megrendelések során az adott személy jogosultságát nem vizsgálja. Megbízó a leadott megrendelés visszaigazolását, majd ennek alapján a Megbízott által elvégzett fordítás részleges elvégzését követően nem hivatkozhat a megrendelést leadó személy hatáskörtúllépésére vagy annak hiányára a megbízási díj megfizetésének elkerülése vagy csökkentése érdekében.

További megrendelés esetén Megbízó érvényes megrendelésének feltétele, hogy addigi megrendelései alapján kiszámlázott díjakat maradéktalanul megfizesse, tartozása a Megbízottal szemben semmilyen jogcímen ne álljon fenn.

3. Teljesítés

Megbízott egyéni vállalkozó fordítóként személyesen végzi a szolgáltatást, törekedve a lehető legmagasabb minőségre, szakmai és nyelvi teljességre, a fordítási szerződésben meghatározott határidőre. A fordított anyagot Megbízott a Megbízó kívánsága szerint, saját költségén online módon, vagy Megbízó költségére offline módon juttatja el a Megbízó részére.

Megbízott a megküldött fordítandó forrásnyelvi szöveget ellenőrzi, és amennyiben olvashatósági, vagy egyéb a fordítást akadályozó alaki, technikai hibát észlel, haladéktalanul értesíti Megbízót. Megbízó a megrendelés során köteles együttműködni Megbízottal, és a szövegben szereplő egyedi, egyéni rövidítés, cég hivatalos idegen nyelvű elnevezése, vagy sajátos szakmai terminológia alkalmazása esetén azok értelmezésében segítséget nyújt.

Megbízott a célnyelvre fordított szöveget nyelvtan, stílus és szóhasználat szempontjából ellenőrzi.

4. Fizetési feltételek

Magánszemélyek esetében előreutalás, vagy a fordítás személyesen történő átvételekor készpénz.

Cégek esetében eltérő megállapodás hiányában a teljesítést követően átutalással a számla dátumától számított 10 naptári napon belül a számlán megadott bankszámlára.

Felek a számla esedékességét illetően más határidőben is megállapodhatnak, ebben az esetben az esedékességet a rendelés visszaigazolása tartalmazza. A fizetés késedelmes teljesítése esetén Megbízó naptári naponként a hátralékos összeg 0,5%-át köteles a megbízottnak késedelmi díjként megfizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

A megrendelés tárgyát képező fordítás a számla kiegyenlítéséig Megbízott szellemi tulajdona és Megbízott kizárólagos tulajdonában van, amellyel kapcsolatban Megbízott minden jogát fenntartja, annak bármilyen célra történő felhasználása, harmadik személynek kiadása Megbízott kizárólagos engedélyéhez kötött.

Amennyiben Megbízó a megrendelés leadását követően megrendelésétől eláll és az elállás oka nem a Megbízott hibás vagy késedelmes teljesítése, Megbízónak a már elkészült munkarészt meg kell fizetnie.

5. Hibás teljesítés, felelősségvállalás, kártérítés

Megbízó a fordítás minőségével kapcsolatos bármely reklamációt a lefordított szöveg átvételétől számított 10 naptári napon belül érvényesítheti Megbízottal szemben. Megbízó a megbízási díjat reklamáció esetén is köteles Megbízott szabályosan kiállított számlájának kézhezvételét követő 10 naptári napon belül Megbízott részére banki átutalással megfizetni. Amennyiben a reklamáció megalapozott, Megbízott 3 munkanapon belül kijavítja a kifogásolt részt.

Hibás teljesítés esetén Megbízott a megbízási díjat csökkentheti. Amennyiben a megbízási díj csökkentése indokolt, Megbízott a díjcsökkentés összegét a megbízási díjból Megbízó részére visszatéríti. A megbízási díj meg nem fizetéséig Megbízott a megbízási díj csökkentésére nem kötelezhető.

Megbízott kártérítési felelőssége a megbízási díj összegéig terjed.

Megbízott nem vállal felelősséget Megbízó együttműködési kötelezettségének nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, a forrásnyelv tartalmában fellelhető kétértelmű megfogalmazásokért, gondolatokért, a forrásanyagban fellelhető alaki, technikai (pl. fájlsérülés, olvashatatlanság, stb.) és tartalmi hibákból eredő határidőcsúszásokért, károkért, a forrásanyag hibás megküldéséből, a küldés során való elveszéséből, megrongálódásából, megsemmisüléséből eredő károkért, a forrásanyag szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért, egyéb a Megbízottnak nem felróható késedelmes teljesítésért, károkért.

6. Hatály, felmondás

Megbízó a megbízástól a Megbízott igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat, a megrendelés elfogadása után azonban Megbízottat a teljes fordítási díj megilleti, kivéve, ha Megbízott a fordítást a megrendelésben meghatározott határidőre nem szolgáltatta, vagy a kijavítást alapos ok nélkül megtagadta, vagy azt határidőre nem végezte el, vagy jelen szerződést egyéb módon súlyosan megszegi. Egyéb megállapodás hiányában a megrendelések teljesítésére a megrendelésben és visszaigazolásban foglaltakon kívül az itt közölt általános szerződési feltételek vonatkoznak, melyektől a felek közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek.

7. Záró rendelkezések

Megbízó és Megbízott kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkokat, valamint minden olyan adatot, információt, tényt, amely harmadik, illetéktelen személy tudomásra jutása a felek vagy a harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőrizni és tartózkodni minden olyan magatartástól, mely a másik vagy harmadik fél hírnevét rontja vagy ronthatja, illetve amely gazdasági érdek sérelmét okozhatja. Megbízó és Megbízott az itt meghatározott titoktartási kötelezettségének a megbízás megszűnését követően is köteles eleget tenni.

A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy az esetleges vitás kérdéseket egymás között békés úton rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek a szerződéses viszonyból eredő bármely jogvita eldöntésére a Megbízott székhelye szerint illetékes bíróságot kötik ki.

Megbízó tudomásul veszi, hogy megrendelés esetén hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott a megbízás alapján elvégzett munkát, Megbízó megjelölésének felhasználásával, referenciaként felhasználja, arra hivatkozzon.

2016. 01.04.

Vissza a kezdőlapra